Misja

Text in Danish, English and Italian

MISJA RASMUSSEN

Erasmus Misja Kristoffer Rasmussen blev født i København i 1971.

Ikke alene besidder han et stort talent, han har også viljen til at udnytte det. Han studerede først i Thorstedlund, på Kunsthøjskolen, og efter at have besøgt forskellige akademier i Europa, valgte han at fortsætte sin uddannelse i Milano med afgang fra Brera Academy of Fine Arts.

Mens han stadig var studerende, vandt han en vigtig skulpturkonkurrence, som gjorde det muligt for ham at skabe et bronzemonument (i Irland) og påbegynde en professionel karriere inden for kunstens verden. Han begyndte straks at samarbejde med adskillige bronzestøberier i Lombardiet og med andre erfarne billedhuggere, hvilket i høj grad forbedrede hans uddannelsesbagage og gjorde ham til mester i adskillige skulpturelle teknikker og ekspert i forskellige kunstneriske discipliner, som han bærer med sig i dag.

Hans yndlingsmateriale er ler, hvorigennem kunstneren sætter sit præg og former sit syn på verden. Med sine ægte, poetiske og empatiske bevægelser formidler han menneskelige udtryk, modellerer rene følelser, som på et vist tidspunkt bliver konkret harmoniseret til bronzes evige antydninger, endemålet for hans kunstneriske handling.
Den klassiske drøm forbliver levende i både form og indhold. Klassisk inspiration, dæmpet af en moderne minimalisme, animerer Misjas arbejde.
Det afspejler den figurative tradition, der er forankret i en ekstremt nedskærpet æstetik, hvor skønhed og proportion fremstår som to essentielle værdier.

Misja skal være direkte inspireret af græsk skulptur, på det sted, hvor den blev født, under det samme originale lys. Allerede i 2006 begynder kunstneren at bygge denne vigtige bro med Grækenland, hvor han vender tilbage og tilbage i årevis.
Nogle af de kunstværker, der gjorde ham mere kendt, er statuerne af Hans Andersen i Odense og Aarhus, de priser, han skabte til Irma og Music Awards bestilt af Sydbank.

Ølgod by har valgt hans monument på 4,5 meter som symbol på Ølgods skulpturbiennalen, og flere byer har købt hans “børn”, vigtige emner i hans produktion, som gjorde det muligt for ham at blive kendt i mange danske kommuner,
og som har støttet konstant og samlet ind til hans værker.

Misja Rasmussen skabte også et vigtigt monument over digteren Jeppe Aakjær, permanent placeret på torvet i Jebjerg. For nylig i Italien er han blevet meget værdsat for at have realiseret prisskulpturen af Palio di Legnano, en begivenhed kendt som det kendte hestevæddeløb Palio di Siena.

Misja bor og arbejder i den toscanske by Pietrasanta, verdenskendt for sin stærke skulptur-relaterede tradition. Han pendler mellem Italien, Danmark og Grækenland, hvor han nyder godt af adskillige internationale projekter og bestillingsarbejder.

MISJA RASMUSSEN
Erasmus Misja Kristoffer Rasmussen was born in Copenhagen (Denmark) in 1971.

He was blessed with a great talent, along with the determination to exploit it. First he studied in Thorstedlund, at the Art High School, and then, after visiting various academies in Europe, opted to continue his education in Milan, graduating from the Brera Academy of Fine Arts.
While still a student he won an important sculpture competition, which enabled him to create a bronze monument (in Ireland) and to embark on a professional career in art. He immediately began to collaborate with several artistic foundries in Lombardy and with some sculptors, thus vastly enhancing his educational baggage and making him the master of numerous sculptural techniques and the expert in various artistic disciplines that he is today.

His favourite material is clay, through which the artist makes his mark and moulds his vision of the world. With his genuine, poetic and empathetic gestures he conveys human expression, modelling pure emotions which at a certain point become concretely harmonised into the eternal semblances of bronze, the final destination of his artistic act. The classical dream remains alive in both the form and the content. Classical inspiration, tempered by a contemporary minimalism, animates Misja’s work. It reflects the figurative tradition, rooted in an extremely pared-down aesthetic in which beauty and proportion emerge as two quintessential values.

Misja need to be directly inspired by Greek sculpture, in the place where it was born, under the same original light. Already in 2006, the artist begins to build this important bridge with Greece, which sees him return and return for years.

The artworks that made him more known are the statues by Hans Andersen in Odense and Aarhus, the awards he designed for Irma, for the architect of the year (2001) and the Music Awards commissioned by Sydbank. The city of Ølgod has chosen his monument of 4.5 meters as the symbol of the Ølgod sculpture biennial and several cities have bought its “children”, important subjects of his production, that allowed him to be known in many Danish municipalities and who have supported constant collecting for his work.
Misja Rasmussen also created an important monument of the poet Jeppe Aakjær, permanently placed in the town square of Jebjerg. Recently in Italy he has been much appreciated for having realized the prize sculpture of the Palio di Legnano, an event known as the Palio di Siena.

Misja lives and works between Pietrasanta (a Tuscan town world famous for its strong sculpture-linked tradition), Denmark and Greece, but has been involved in numerous international events.

MISJA RASMUSSEN
Erasmus Misja Kristoffer Rasmussen nasce a Copenhagen (DK) nel 1971.

La vita gli regala un grande talento insieme alla forza di perseguirlo. Studia prima a Thorstedlund, alla Art High School e dopo aver visitato diverse accademie d’europa, sceglie di continuare la sua formazione a Milano, diplomandosi all’Accademia di Belle Arti di Brera.
Già da studente vince un importante concorso internazionale di scultura, che gli permette di realizzare un monumento in bronzo (in Irlanda) e di spingere la sua ambizione verso la strada professionale dell´arte; inizia subito a collaborare con alcune fonderie artistiche lombarde e con alcuni scultori, ampliando in maniera esponenziale il bagaglio della sua formazione, rendendolo oggi padrone di molte tecniche scultoree e competente in diverse discipline artistiche.

La materia prediletta è l’argilla, attraverso la quale l’artista imprime il suo tratto, plasmando la sua visione del mondo. In quel gesto vero, forte, poetico ed empatico traduce l’espressione umana modellando emozioni pure che, con decisione, ad un certo punto armonizza nelle eterne proporzioni del bronzo, dimora finale del suo atto artistico. Il sogno classico è vivo nelle forme così come nei contenuti.
Un’intenzione classica, educata da un minimalismo contemporaneo, anima l’opera di Misja, testimone di una tradizione figurativa, radicata in un’estetica molto essenziale in cui bellezza e proporzione sono due valori imprescindibili.

Le opere che lo hanno reso più famoso sono le statue di Hans Andersen a Odense e Aarhus, i premi che ha disegnato per Irma, per l’architetto dell’anno (2001) e i Music Awards commissionati da Sydbank.
La città di Ølgod ha scelto il suo monumento di 4,5 metri come simbolo della biennale di scultura di Ølgod e diverse città hanno comprato i suoi “bambini”, importanti soggetti della sua produzione, che gli hanno permesso di essere conosciuto in molti comuni danesi e che hanno sostenuto collezionando per il suo lavoro.
Misja Rasmussen ha anche creato un importante monumento del poeta Jeppe Aakjær, permanentemente collocato nella piazza di Jebjerg. Recentemente in Italia è stato molto apprezzato per aver realizzato la scultura premio del Palio di Legnano, un evento noto come il Palio di Siena.

Misja vive e lavora tra l’Italia (Pietrasanta), la Danimarca e la Grecia, ma le esperienze internazionali che lo vedono coinvolto sono molteplici.